Slide1 background

Polityka prywatności

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Ta informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA ma zastosowanie do danych uzyskanych:

 • w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe),
 • poprzez formularze elektroniczne,
 • przez przedstawicieli firmy ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 13A, 58-580 Szklarska Poręba.

 

Dane ontaktowe

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA prosimy kierować na poniższe dane kontaktowe:
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA
ul. Jedności Narodowej 13A,
58-580 Szklarska Poręba, Polska
e-mail: biuro@znszklarskaporeba.pl
tel.: +48 600 446 203

 

Okres przetwarzania / Przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez firmę ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA w określonych poniżej celach.

 1. Realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
  W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a firmą ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane.
  w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
  W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających wysłanie zapytania o usługę świadczoną przez firmę ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA, podane dane będą przetwarzane w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.
 2. Kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA do celu kontaktów biznesowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności firmy ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA.
  Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 3. Odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Dane są przechowywane do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części "DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH". Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.
 4. Wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy firmą ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy firmą ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 5. Realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO. Termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora. W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie.

 

Konsekwencje niepodania danych

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem przesłanai zapytania.
W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli firmy ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych - podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.
W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z firmą ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA - podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części "DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH".

 

Przekazanie do państw trzecich

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał, firma ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA będzie czyniła starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku firma ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA będzie mogła przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Podmiotowi Danych informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI HALINA BORZYCH-SINICKA nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (np. profilowania), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, innych narzędzi (np. pixeli konwersji, tag manager itp.) oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych np. czaty (profilowanie w celach marketingowych).

 

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.