Slide1 background

Obsługa techniczna nieruchomości

  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
  • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
  • nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami ww. mediów pod względem zgodności z prawem;
  • ewentualne zawarcie nowych umów, kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali a także chodników przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień;
  • nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku; zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, itp.).